Loader

GDPR

Informačná povinnosť podľa GDPR

Ďakujeme Vám za návštevu webstránky Different Car Services s.r.o (ďalej len “stránka”) a za preštudovanie týchto pravidiel používania stránky (ďalej len “pravidlá”). Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s pravidlami, ktoré sú popísané nižšie. Dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že tieto pravidlá môžeme priebežne meniť a upravovať. O zásadných zmenách Vás budeme informovať na tejto stránke. Odporúčame Vám ale, aby ste tieto Pravidlá kontrolovali a čítali pravidelne, aby ste boli informovaní o ich aktuálnej verzii. V prípade ak budete pokračovať v používaní tejto stránky, znamená to, že súhlasíte s aktuálnym znením pravidiel. 

O poskytovaných informáciách a zodpovednosti

Informácie, ktoré sa nachádzajú na tejto stránke majú všeobecný informačný charakter a nemožno ich považovať za záväzné právne rady. Different Car Services s.r.o  negarantuje úplnosť a správnosť zverejnených informácií a nenesie právnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím informácií na tejto stránke. 

Podmienky ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás veľmi dôležitá.

Kto zodpovedá za plnenie povinností?

 
Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame osobné údaje pri poskytovaní služieb a výkone činnosti Different Car Services s.r.o  Hlavná 502/39 Svit 059 21 ICO : 51676389 Tel : 0911341122 

palkovic@differentcars.eu
 Vzhľadom na skutočnosť, že nám predmetná povinnosť nevyplýva z právnej úpravy, nemáme určenú žiadnu zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov, pričom všetky a akékoľvek povinnosti a záväzky si v tejto sfére plníme sami s najvyššou odbornou starostlivosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.
 

Čím sa riadime pri spracúvaní osobných údajov?

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,  tými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov (č. 18/2018Z.z.), ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), zákonom o azyle (č. 480/2002 Z.z.), zákonom o pobyte cudzincov (č. 404/2011 Z.z.), zákona o udelenie štátneho občianstva (č. 40/1993 Z.z.), ako aj ďalšími predpismi.

Prečo spracúvame osobné údaje?

 Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať služby našim klientom, 
 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; 
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a zamestnancov

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že ako prevádzkovateľ spracúvame iba a výlučne Vaše nasledovné kategórie osobných údajov, a to na tieto účely a na základe týchto právnych základov:

 
Účel
 
Právny základ
 
Kategória osobných údajov
 
Vedenie účtovníctva, vrátane pokladne, stavu majetku a záväzkov a pod.
 
Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR:
Splnenie zákonnej povinnosti
 
Bežné osobné údaje
 
Uzatváranie a plnenie zmlúv vrátane objednávok, zmlúv, faktúr, dodacích listov, styk s bankou
 
 
Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR:
Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
 
 
Bežné osobné údaje
 
Vedenie prijatej a odoslanej pošty a plnenie povinností podľa zákona č. 395/2002 Z.z.
 
 
Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR:
Splnenie zákonnej povinnosti
 
 
Bežné osobné údaje
 
Všeobecne právne vzťahy prevádzkovateľa s tretími subjektmi – sledovanie dodržiavania právnych predpisov, poskytovanie právnych rád, uplatňovanie právnych nárokov, vedenie obrany v prípade nárokov tretích strán atď.
 
 
V prípade bežných osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR:
Oprávnený záujem prevádzkovateľa
 
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je právna ochrana jeho nárokov, resp právna obrana voči nárokom tretích subjektov, ako aj záujem na plnení práv a povinností v súlade s právom. S poukazom na zásadu proporcionality, je prevádzkovateľ toho názoru, že oprávnený záujem prevádzkovateľa v tomto prípade prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby.
 
 
Bežné osobné údaje
 
 
 
 
 
Osobitná kategória osobných údajov

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
   
 
Zasielanie informácií o novinkách a zaujímavostiach (newsletter)
 
Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR:
Poskytnutie súhlasu
 
 
Bežné osobné údaje
 
Cookies – Zapamätanie si používateľských nastavení, overenie prihlásenia, integrita zabezpečenia webu, lepšie prispôsobenie reklám záujmom dotknutých osôb a funkcionalite webstránok, vytváranie štatistík.
 
 
Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR:
Poskytnutie súhlasu
 
 
Bežné osobné údaje

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj orgánom verejnej moci, ktoré sa však nepovažujú za príjemcov osobných údajov

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do  krajín v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru  je realizovaný iba v nevyhnutných prípadoch, a to v prípadoch, ak sa príjemcovia nachádzajú v takejto tretej krajine. 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime zákonnými dobami uchovávania (napr. Zákon o účtovníctve), prípadne odporúčanými dobami uchovávania, a to v súlade s naším Registratúrnym poriadkom, zväčša po dobu desať (10) rokov.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné služby a poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj odmietnutie poskytnúť služby a poradenstvo. 

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:
 ​
Právo na prístup k osobným údajomMáte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“.

 ​
Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

 Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“.

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

 • ste napadli správnosť osobných údajov; 
 • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;  
 • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietate voči spracúvaniu.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov: a) nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo b) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Ak sa Vaše údaje spracúvajú alebo budú spracúvať na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamy marketingom. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

​Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi). Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu nariadenia GDPR, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

Spracúvanie súborov cookies

Aby sme čo najviac zlepšili naše služby a funkcionalitu našej webovej stránky, využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom zariadení a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webovej stránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené pri ďalšej návšteve užívateľa.

Naša webová stránka používa vlastné súbory cookies, ako aj súbory cookies tretích strán. Vlastné súbory cookies používame napr. na účely dočasného zapamätania si údajov. Na našej stránke využívame aj služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics alebo tlačítka na zdieľanie či lajkovanie obsahu na sociálnych sietiach, ako napr. na Facebook, Instagram, Youtube. Naša webová stránka pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Za tieto cookies sú plne zodpovedné tieto tretie strany, a preto v prípade záujmu o bližšie informácie o cookies týchto tretích strán je potrebné sí prečítať ich zásady súkromia alebo pravidlá používania služieb.

Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo Vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo Vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo dokým ich ručne nevymažete.

Ukladaniu cookies do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača, avšak v takom prípade nemusí webová stránka, či iné služby tretích strán fungovať. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Otázky

 V prípade ak máte akékoľvek otázky k používaniu tejto stránky, napíšte nám na   palkovic@differentcars.eu


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Top